Política de privacitatReponsable: Mitjans Promocionals i Publicitaris S.L.U. / Federació de Gremis d'Installadors de Catalunya-FEGICAT (d'ara endavant FEGICAT)

Finalitat: Atendre la vostra sol·licitud.

Legitimació: Execució d'un contracte i consentiment de l'interessat.

Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a:

-Mitjans Promocionals i Publicitaris S.L.U., C/ Vall de Tobalina Nº58 Nau A, Madrid, C.P. 28021, Espanya.

-FEGICAT, Av. Madrid Núm. 95, 2n, 2n, Barcelona, C.P. 08028, Espanya

 

GENERAL:
Als efectes del que preveu el Reglament Europeu de Protecció de Dades UE 2016/679, de 27 d'abril (RGPD), a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i la resta de la normativa nacional vigent, Mitjans Promocionals i Publicitaris S.L.U. i FEGICAT, us informen que compleixen íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la vostra activitat.
Mitjans Promocionals i Publicitaris S.L.U. i FEGICAT posen en coneixement seu l'existència de sistemes de tractament de la informació, titularitat de Mitjans Promocionals i Publicitaris S.L.U. i FEGICAT, per a les finalitats pròpies de gestió, comunicació i informació. Aquest sistema està descrit en els registres d'activitats de tractament corresponents.

MESURES I NIVELLS DE SEGURETAT:
Mitjans Promocionals i Publicitaris S.L.U. i FEGICAT han adoptat les mesures necessàries per garantir la seguretat de la informació, tal com exigeix l'art. 32 del RGPD, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, a fi d'evitar, en la mesura del possible i sempre segons l'estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, garantint amb això la confidencialitat, integritat i disponibilitat dels mateixos.

ÀMBIT D'APLICACIÓ:
Les mesures de seguretat que Mitjans Promocionals i Publicitaris S.L.U. i FEGICAT tinguin descrites als seus Registres d'Activitats de Tractament, seran aplicades al conjunt d'actius del sistema de tractament de la informació en què es tractin les dades de caràcter personal, a fi de donar compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades.
Tot el personal contractat per Mitjans Promocionals i Publicitaris S.L.U. i FEGICAT i els seus Encarregats de Tractament, estan obligats al compliment de la normativa esmentada, amb especial atenció pel que fa a les seves funcions i obligacions, inclòs el deure de secret, que seran degudament determinades per Mitjans Promocionals i Publicitaris S.L.U. i FEGICAT.

RECOLLIDA DE DADES:
L'acceptació de les presents condicions requereix l'usuari la recollida d'unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis, que us seran sol·licitades personalment a través de formularis o de la pàgina web. En el moment de la recollida de les dades, l'usuari serà degudament informat dels drets que us assisteixen.
L'emplenament del formulari inclòs al lloc o l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a Mitjans Promocionals i Publicitaris S.L.U. i FEGICAT, implica el consentiment exprés de l'usuari a la inclusió de les seves dades de caràcter personal al referit sistema de tractament, titularitat de Mitjans Promocionals i Publicitaris S.L.U. i FEGICAT.
En el moment de la petició d'aquesta informació, es comunicarà al client o usuari del
destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la
identitat i direcció de Mitjans Promocionals i Publicitaris S.L.U. i FEGICAT i de la facultat de l'usuari d'exercitar els drets d'accés, impugnació, rectificació, cancel·lació, supressió o oposició, portabilitat, limitació del tractament i presentar reclamació davant l'AEPD.
Perquè la informació que conté el nostre sistema de tractament estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

EXERCICI DE DRETS:
Per exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació, cancel·lació o supressió, revocació del consentiment, limitació del tractament de les dades i portabilitat, s'han d'adreçar per escrit a:
Mitjans Promocionals i Publicitaris S.L.U., C/ Vall de Tobalina, 58 Nau A, Madrid, C.P. 28021, i/o FEGICAT, Av. Madrid Núm. 95, 2n, 2n, Barcelona, C.P. 08028, mitjançant comunicació per escrit. També podeu presentar reclamació davant l'AEPD.

CONSENTIMENT:
L'usuari prestarà el seu consentiment perquè Mitjans Promocionals i Publicitaris S.L.U. i FEGICAT, puguin fer ús de les vostres dades personals per tal de gestionar la vostra assistència a EFINTEC, el correcte compliment dels serveis contractats, així com l'enviament comunicacions posteriors sobre futures fires del sector.
L'emplenament del formulari inclòs al lloc o l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a Mitjans Promocionals i Publicitaris S.L.U. i FEGICAT, implica el consentiment exprés de l'usuari a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els sistemes de tractament referits, titularitat de Mitjans Promocionals i Publicitaris S.L.U. i FEGICAT.

CESSIÓ A TERCERS:
Mitjans Promocionals i Publicitaris S.L.U. i FEGICAT no cedeixen dades de caràcter personal sense el consentiment exprés dels seus titulars, que haurà de ser concedit en cada ocasió, i només seran cedides amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l'usuari o client.
 
CONFIDENCIALITAT I SECRET PROFESSIONAL:
Les dades recollides a totes les comunicacions privades entre Mitjans Promocionals i Publicitaris S.L.U. i FEGICAT i els clients o usuaris seran tractats amb absoluta confidencialitat, i es comprometran Mitjans Promocionals i Publicitaris S.L.U. i FEGICAT, a l'obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d'acord amb allò establert a la normativa vigent.< br /> A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té aquesta naturalesa, o la que simplement veure's sobre el contingut d'aquesta informació. La visualització de dades a través d'Internet no suposarà l'accés directe a les mateixes, llevat del consentiment exprés del titular per a cada ocasió.

CANVIS A LA POLÍTICA DE SEGURETAT I DE PROTECCIÓ DE DADES:
Mitjans Promocionals i Publicitaris S.L.U. i FEGICAT es reserven el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades a fi d'adaptar-lo a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que es puguin derivar de codis tipus existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació d'aquesta modificació a les pàgines Web de Mitjans Promocionals i Publicitaris S.L.U. i FEGICAT.

ADREÇA DE CONTACTE:
Aquest lloc Web és gestionat per:
Mitjans Promocionals i Publicitaris S.L.U., amb CIF B80642432, inscrita al Registre Mercantil de Madrid, Tom 14.206, Foli 72, Full M-105360, Inscripció 6ª.
TELÈFON: 91 799 16 00 / 977 29 24 92
E-MAIL: info@eventalista.es

 
Federació de Gremis d'Instal.ladors de Catalunya-FEGIGAT, con CIF G67010876, amb número de dipòsit al departament de treball79000292.

TELEFONO: 93 4521662
E-MAIL: fegicat@fegicat.com

Els sistemes de tractament de la informació creats, estan ubicats al domicili social, el qual queda establert als efectes del present Avís Legal, en Mitjans Promocionals i Publicitaris S.L.U., C/ Vall de Tobalina, 58 Nau A, Madrid, C.P. 28021, Espanya, ia FEGICAT, Av. Madrid Núm. 95, 2n, 2n, Barcelona, C.P. 08028, Espanya, sota la seva supervisió i control, assumint la responsabilitat en l'adopció de mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa per protegir la confidencialitat i integritat de la informació, d'acord amb el que estableix el Reglament Europeu de Protecció de dades UE 2016/679, de 27 d'abril, del Parlament i el Consell; la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de Desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals i la resta de la normativa nacional vigent i la resta de legislació aplicable.
Mitjans Promocionals i Publicitaris S.L.U. i FEGICAT, d'acord amb la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, els comunica que l'accepció àmplia d'aquesta Llei engloba entre aquests serveis el subministrament d'informació per aquest mitjà. En tot cas, és aplicable el Reglament Europeu de Protecció de Dades UE 2016/679, de 27 d'abril, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la resta de la normativa nacional vigent i la seva normativa de desenvolupament, en especial, pel que fa a l'obtenció de dades personals, la informació als interessats i la creació i el manteniment de fitxers de dades personals.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.

 

Configuració de cookies